Βελτιστοποίηση ανιχνευσιμότητας δικτύου

Στόχος: να μπορεί κάθε καταναλωτής να γνωρίζει τη διαδρομή των μήλων του.