Τι θα κάνει για εσάς σήμερα;
Καλλιεργούμε το καλοκαίρι

Διατηρούμε τους φυσικούς πόρους ενώ διασφαλίζουμε έναν ποιοτικό καρπό

Απευθείας
από τους οπωρώνες

Νέος χάρτης

14 δεσμεύσεις
με άξονα την
αειφόρο ανάπτυξη

ΠεριβάλλονΒελτίωση του αντίκτυπου της δράσης μας στη φύση
ΠαραγωγοίΥποστήριξη της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Περιοχές καλλιέργειαςΕνεργός συμμετοχή στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
ΚαταναλωτέςΚαλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης και εγγύτητας

Απευθείας
από τους οπωρώνες