Διευκόλυνση των σχέσεων μεταξύ
των κατοίκων της περιοχής

Οδηγός καλής γειτνίασης για ενθάρρυνση της ανταλλαγής και της ενημέρωσης σχετικά με τις πρακτικές μας.