Υποστήριξη της καινοτομίας

Αποστολή του Pink Lab είναι η υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης για μία πιο βιώσιμη παραγωγή σε διάφορους τομείς, όπως:

15 έργαυποστηρίζονται το 2021 που αφορούν την προστασία των οπωρώνων, τη διαχείριση των φυσικών πόρων ή την ποιότητα του εδάφους.