Τι θα κάνει για εσάς σήμερα;
Δείτε το διαφημιστικό σποτ

Να σας προσφέρουμε ένα μήλο
φυσικό και ποιοτικό

Απευθείας
από τους οπωρώνες

Νέος χάρτης

14 δεσμεύσεις
με άξονα την
αειφόρο ανάπτυξη

ΠεριβάλλονΒελτίωση του αντίκτυπου της δράσης μας στη φύση
ΠαραγωγοίΥποστήριξη της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Περιοχές καλλιέργειαςΕνεργός συμμετοχή στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
ΚαταναλωτέςΚαλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης και εγγύτητας

Απευθείας
από τους οπωρώνες