Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Όλες οι μονάδες παραγωγής υποβάλλονται σε έλεγχο αξιολόγησης για:

Κοινωνικά πρότυπα
Περιβάλλον
Υγεία και ασφάλεια
Εμπορικό ήθος